Here rest a women – Performance (Polish Women’s Strike)

2020.11.01

Dorota Nieznalska

2019.04.25

Karolina Bruchnicka

2019.05.03

Katarzyna Kozyra

2019.04.03

Agata Buzek

2019.02.19